KHÔNG LÀM CÁC ĐIỀU ÁC, HÃY LÀM CÁC VIỆC LÀNH, GIỮ TÂM Ý TRONG SẠCH, LÀ LỜI CHƯ PHẬT DẠY.

Viễn Du

Có những đêm lạc mình trong đêm mộng

Trong mênh mông trong một mảnh hồn thơ

Trong nhịp thở đất trời lên tiếng gọi

Bản thể xưa rung động tợ cung đàn

Ta là ai giữa vũ trụ mênh mang...?

Giữa gió núi trăng ngàn muôn sông nước...

Chiều sương phủ lên đồi ai gối mộng!

Giấc phong trần phiêu lãng đã tàn canh

Và bãi vắng ai về trong tiếng gọi

Nghe tình quê tha thiết dậy trong lòng.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Các Nghi Thức

NGHI HƯNG TÁC
Tựu vị.
Quỳ.
Phần hương Thượng hương.
Phủ phục
Hưng (hơng)
Bình thân
Nghinh thần cúc cung bái (1 lạy)
Hưng
Bái
Hưng
Bái
Hưng
Bái
Bình Thân
Sơ hiến lễ
Quỳ
Chước tửu
Phủ phục
Hưng
Bình thân
Quỳ
Chuyển cáo văn
Giai quỳ
Đọc cáo văn (Đọc văn, đọc văn xong xướng)
Hưng
Phủ phục
Bái
Hưng
Bái
Bình thân
Thiểu khước (2 vị chấp lệnh và nhạc vào lạy, lạy xong xướng tiếp)
Y thần khởi lệnh (3 hồi lệnh) Nếu có chiêng trống thị xướng: Y thần khởi chinh cổ (3 hồi chiêng 3 hồi xong xương): Nhạc sanh tác nhạc (3 hồi trống xong xương): Thượng Phan.
Phục vị: Á hiến lễ.
Quỳ
Chước tửu
Phủ phục
Hưng
Bình thân
Quỳ
Điểm trà
Phủ phục
Hưng
Bình thân
Tạ thần cúc cung bái
Hưng
Bái
Hưng
Bái
Hưng
Bái
Hưng
Bình thân
Phần cáo văn (đốt văn xong xướng)
Lễ thành.
  1. NGHI THỨC BẠT ĐỘ
  2.  
Diêu thiên nguộc lộ
Giác hải kim ba
Đại thiên sa giới sái phân đà
Tam muội địch trầm kha
Thiểu thủy thần đa
Nhất đích tịnh sơn hà
Nam mô thanh lương địa bồ tát (3 lần)
Hải chấn triều âm thuyết phổ môn
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn
Dương chi nhất đích chơn cam lộ
Tán tác sơn hà đại địa xuân
Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát (3 lần)
Chủ sám thỉnh:
Thất bảo trì trung công đức thủy
Hà sa chư Phật vận thành thông
Ngã kim quán sái tụng chơn ngôn
Phổ sái đạo tràng nghiêm khiết tịnh.
Tụng: Nam mô đại bi hội thượng Phật bồ tát.
Tán: chuẩn đề vương bồ tát (3 lần)
Chủ sám thỉnh: Hương hoa thỉnh:
Nguyện thử diệu hương vân
Biến mãn thập phương giới
Cúng dường nhất thiết Phật
Tôn pháp chư bồ tát
Vô biên thanh văn chúng
Cập nhất thiết thánh hiền
Duyên khởi quang minh đài
Xứng tánh tác Phật sự
Phổ huân chư chúng sanh
Giai phát bồ đề tâm
Viễn ly chư vọng nghiệp
Viên thành vô thượng đạo.
Ư kim…..niên…..năm…….
Nguyên quán……tỉnh……TP……huyện……..xã…..thôn…
Gia đình kiến đàn phụng Phật tu hương phúng kinh trung nguyên vu lan thắng hội, xá tội vong nhân, phát nguyện truy tiến tiền hiền công đức, tiến bạt chư linh sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp, tiết thích tiền khiên, chẩn tế cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái sự.
Kim đệ tử……..bổn tự thập phương thiện tín nam nữ thượng hạ chúng đẳng….
Túc triệu hương hoa nhất tâm phụng thỉnh.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai nhất thiết chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trú tam bảo.
Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni Phật.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Nam mô đại thánh giác hoa định tự tại vương như lai.
Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng quán thế âm bồ tát.
Nam mô thất câu chi Phật mẫu đại thánh chuẩn đề vương bồ tát.
Nam mô đại thánh phổ quang giải oan kết bồ tát.
Nam mô đại nguyện đại tạng vương bồ tát.
Diên phụng tam thừa thánh tiếp tứ phủ vương quan thập điện từ vương, minh dương liệt thánh tã hữu trợ giáo giải oan bạt độ chủ giả, vu lan thắng hội thượng vô lượng thánh hiền.
Duy nguyện bất vi bản thệ lân mẫn hữu tình, thị nhật kim thời phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức giải oan bạt độ giáng lâm bảo tọa.
An bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
NAM MÔ ĐẠI THÁNH GIÁC HOA ĐỊNH TỰ TẠI VƯƠNG NHƯ LAI.
CHỨNG MINH CÔNG ĐỨC (HÒA)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU ĐẠI CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT.
CHỨNG MINH CÔNG ĐỨC (HÒA)
NAM MÔ ĐẠI THÁNH PHỔ QUANG GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
CHỨNG MINH CÔNG ĐỨC (HÒA)
CHỦ SÁM XƯỚNG TIẾP ĐỂ ĐỌC SỚ:
Phật thân xung mãn ư pháp giới
Phổ hiền nhất thế quần sanh tiền
Tùy duyên phú cảm mị bất châu
Nhi hằng sứ thử bồ đề tọa.
Thế tôn đức tướng nan tận tán dương, kim hữu đệ tử…….chúng đẳng kiến đàn phụng Phật, tu hương phúng kinh…trung nguyên vu lan thắng hội, xá tội vong nhân, phát nguyện truy tiến công đức tiến bạt chư linh sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp, tiết thích tiền khiên chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái sự.
Kiện cụ bát độ sớ chương cung bạt Phật tiền, duy nguyện oai quang phủ thùy minh chứng.
Độc sớ:
Đảnh lễ tam bái:
Xướng:
Nam mô thập phương thường trú tam bảo tác đại chứng minh
Nam mô vu lan hội thượng Phật bồ tát tác đại chứng minh
Nam mô đại hiếu mục kiến liên tôn giả phóng quang tác đại chứng minh
Thỉnh thích ca như lai di giáo đệ tử sa môn…..pháp danh….hiệu……chủ hành Phật sự.
Cẩn tấu vị Việt Nam quốc…..nguyên quán….tỉnh…tp……
Hiện trú…….tỉnh……tp……..huyện……..
Đệ tử……….thiện nam tín nữ…….
Nhất tâm kiến đàn phụng Phật, tu hương phúng kinh cung ngộ trung nguyên thắng hội Phật hoan hỷ nhật tăng tự tứ thời xá tội vong nhân phát nguyện truy tiến tiên linh tiền hiền công đức tiến bạt chư linh sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp tiết thích tiền khiên chẩn tế cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái sự.
Nhất tâm cầu nguyện thập phương chư Phật chư đại bồ tát liệt vị thánh hiền đồng thùy phòng quang tiếp độ.
Phụng vị cầu siêu pháp giới đa sanh phụ mẫu quá khứ thất thế phụ mẫu hiện tại sở sanh phụ mẫu,lục thân quyến thuộc, lụy thế tôn thần hương linh liệt vị.
Phụng vị….. (kim tiên tự..) thập phương tín thí quy y ký tự tùng tự quá cố nam nữ hương linh liệt vị.
Phụng vị chư gia bách tánh ký danh cầu siêu lịch đại quá cố thân bằng quyến thuộc hương linh hoặc sở can thất thập nhị bất thiện nghiệp đẳng chư thân linh hồn liệt vị.
Phụng vị chư gia bá tánh tam thế tứ phủ oan trái tiền khiên oan gia trái chủ, cựu thù chấp đối, cụ chúng tác ương nhất thế thọ nghiệp đẳng chư hoạnh hồn liệt vị.
Bằng trượng thiền lưu y khoa diễn giáo, thuyết linh sơn chi bí điển, bạch Phật pháp dĩ hộ trì, khắc phi tích trượng dĩ chấn u quan, truyền phó ca sa như siêu khổ thú, chẩn đệ trệ phất bạt độ oan hồn, cộng vãng sanh phương đồng đăng, tịnh cảnh ngưỡng trượng Phât, từ phủ thùy chiếu giám.
Đệ tử……….pháp danh….tự….tịnh chư tỳ kheo…chúng đẳng khể thủ phụng hành.
Chủ sám thỉnh:
Âm dương cách biệt khổ bách ba
Yểu yểu minh minh bất tái hoàn
Ngưỡng trượng Phật từ mong giải thoát
Lục thân quyến thuộc bảo bình an.
Nam mô đại bi quan thế âm
Nam mô tiếp dẫn a di đà Phật
Tán:
Phổ đà lạc già thường nhập định
Tùy duyên phú cảm mị bất châu
Tầm thân cứu khổ độ quân mê
Thị tắc danh vi quán tự tại
Nam mô diện diên vương bồ tát (3 lần)
Khể thủ đông phương a sơ Phật
Từ bi bất xã dẫn lộ khai
Phong lôi địa ngục môn tọa lạc
Tiếp dẫn hương hồn bái Như Lai
Thánh từ a văn phụng văn phụng thỉnh giáng lâm
Hương hoa thỉnh (2)
Thành thông quảng đại nhiếp diên phù đề ư khuẩn khắc chi giang oai linh mặc trắc giáng trần hoàng ư sát n ach tế hữu cầu tất ứng vô nguyện bất tùng.
Ư kim……niên……nguyệt…….nhật.
Tấu vị…..Việt Nam….quốc…..nguyên quán…..
Hiện trú……tỉnh….tp……gia đường kiến đàn phụng Phật tu hương phúng kinh trung nguyên vu lan thằng hội xá tội vong nhân phát nguyện truy tiến, tiền khiên công đức, tiến bạt chư linh, sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp tiết thích tiền khiên chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái sự.
Kim đệ tử:……..
Túc triển hương hoa nhất tâm phụng thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:
Quá khứ đa bảo như lai
Bảo thắng như lai
Diệu sắc thân như lai
Quảng bác thân như lai
Ly bố úy như lai
Cam lồ vương như lai
A di đà như lai
Nam mô bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ ba la mật
Cung duy:
Thượng nguyên thiên quang giáp sát thần quân
Trung nguyên địa ngục quan khai ngục thần quân
Hạ nguyên thủy quan giải thích thần quan
Lôi tổ thần tiêu trường sanh chơn nguyên đại đế
Chưởng chấp tam thập lục nghiệp
Hòa oan đại tướng quân
Kiếp nhẫn sanh thiên bảo đài
Nhị thập bát tú liệt vị tinh quân,
Tam giới thủ vệ sứ giả
Thượng đàn ngủ phương liệt vị
Đàn chủ diêm vương chưởng oan gia tù ngục đại tướng quân
Đại phủ giải oan ty chơn tể, ngủ phương ngủ đế giải minh quân
Địa phủ chưởng oan cửu án quan chưởng sanh thiên bảo đài sứ giả nhật trực công tào sứ giả, dạ trực công tào sứ giả
Ngủ phương tróc sanh thế đại phò suy độ ất tướng quân.
Tam thế tứ phủ oan trái cửu chấp đẳng thần, giải oan đàn nội liệt vị nhất thiết oai linh, thỉnh đáo bổn đàn đồng lai bảo tọa.
Duy nguyện:
Thương tuân Phật sắc hạ mẫn phàm tình thử dạ kim thời phụng thỉnh quang giáng bổn đàn chứng minh công đức giải oan bạt độ giáng lâm bảo tọa.
An bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Sơ hiến trà: Lễ nhị bái.
Hương cúng dường phúc úc diệu nan lương
Duy nguyện thánh từ ai nạp thọ
Kỳ cầu vong giả vãng tây phương
Thượng nguyện tại án tiền.
Tái hiến lễ:
Lễ nhị bái.
Bình thân quỳ.
Sở hữu tổng đàn điệp văn án tiền tuyên độc
Chung hiến trà:
Lễ nhị bái
Cúng dường:
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lộ dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam phạt ra hồng. (3 lần)
Nam mô to rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)
Án nga nga nẳng tam bà phả phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
Tán:
Vũ lộng khổng tước thiệt triệu châu trà
Thanh thủy hương truyền hổ phách ba
Phân khí nguộc bôi phương phúc úc
Cúng dường thánh từ hỷ thiên đa
Nam mô phổ cúng dường bồ tát (3 lần)
Tiến trà:
Giáng cát tường bồ tát ma ha tát ( 3 lần)
Chí tâm quy mạng lễ
Nam bắc đông tây trung phương ngủ đẩu, châu thiên thất thập nhị quân thần, nhị thập bát tú liệt phương ung, cửu diệu thất tinh chư thánh chúng, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Phật quang chủ chiếu bổn mạng nguyên thần, đại hạn tiểu hạn tinh quân, đại vận tiểu vận tôn thần, la kế nguyệt bổn bàn lâm chủ chiếu, kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân, tiêu tai chưởng nguyện giáng cát tường, tiêu tai xí thạnh quang vương Phật.
Lễ tứ bái:
Tán:
Địa tạng thập phương khởi ai lân
Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên
Hương linh tu trượng như lai giáo
Nguyện bằng pháp lực vãng tây phương
Nam mô địa tạng vương bồ tát (3 lần)
Thử kiết phá địa ngục ấn.
Nại mô a sắc trá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn choác nại bà phạ bà phạ, tế đế rị đế rị hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hữu chư thú địa ngục chi môn tùy thử ấn chú.
Hoát nhiên thử khai (3 lần)
Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan, hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng đông phương.
Án già ra đế da tóa ha (3 lần)
Nhất niệm siêu kỳ khổ tam tâm mặc vấn vi, ngưỡng lao đại chúng từ bi trợ niệm tiếp dẫn chư hương linh vãng đông phương giới.
Tán:
Nhất điện mộng hoàng lương
Nhơn mạng vô thường
Thân hình bảo ảnh tợ ngưng sương
Mạng tợ ngưng sương
Nguyện bất cửu trường
Mộng đoạn hoàng lương
Nhất triêu thường hải biến
Như diệp tợ ngưng sương.
Tán:
Thủ trì tích trượng khai u quan
Phong lôi địa ngục biến đề hồ
Giác can đê tú chiếu đông phương
Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc
Hoặc
Thủ trì tích trượng khai u lộ
Ngục quan bất muội diệu văn tri
Trượng thừa tam bảo lực gia trì
Thử nhựt kim thời lai phú hội
Ngục quan a văn triệu văn triệu nguyên lai lâm.
Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh (2 lần)
Cẩn thỉnh đông phương thanh đế giáp ất mộc mộc, phong lôi địa ngục, ngục chủ thần quân, hiệp dự đông phương giải minh quân,lai giáng đông phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ, nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn, xuất ly khổ thú, hiện tồn trai quyến thân cung tráng kiện mạng vị bình an chánh tín tam bảo ngưỡng mộ Phật pháp, sanh sanh dự Phật vi quyến thuộc thế thế bồ đề kết thiện duyên. Nhất tâm cầu nguyện huyết sảo tảo thương sa lạc bất tường vong biên thất ký thất tích mộ phần ly hương biệt quán đẳng chư hương linh liệt vị tịnh quá cố nam nữ hương linh an thái vong giả siêu sanh lạc quốc, tái thỉnh.
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẫm, ngạn choác nại bà phạ bà phạ, tế đế rị đế rị hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố,
Sở hữu chư thú, địa ngục chi môn, tùy thử ấn chú.
Hoát nhiên tử khai (3 lần)
Địa tạng đại bồ tát tích trượng chấn u quan
Hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng đông phương.
Án già ra đế da tóa ha (3 lần)
Tán:
Giải kết giải kết giải oan kết
Giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
Oan gia trái chủ tận tiêu vong
Nhất thiết oan hồn giai giải kết
Giải oan kết bồ tát (3 lần)
Lễ tứ bái:
Cõi tịnh độ chư Phật thường hiển hiện
Chốn u quan ngục tốt mãi hành hình
Đây đôi nơi khổ lạc đã phân minh
Thuyền từ đợi sẵn
Các hương linh ơi thôi lên đường
Bơi đồ phu thuyền:
Nghe văng vẳng nghe tiếng kêu gào, đêm khuya thanh vắng lại kêu ông bà tôi vậy hả.
Các hương hồn ơi nhẹ gót lên đường các vong linh ơi người xa cha nhớ mẹ người xa vợ nhớ chồng. Ngày hôm nay có lập đàn tràn, mà bà con ơi lòng nào mà lòng chẳng xót xa, cõi dương còn thế huống là cõi âm, mấy hôm nay xa cách. Ngày hôm nay nhờ ơn bổn tự cùng với bà hỡi các vong linh ơi mau mau nghe tiếng kinh về đây xa rời địa ngục đau thương lâu nay người nước mắt người đi kẻ ở.
A là hò là rước hò là rước linh xin rước vong linh ra đò ai giang thuyền lên qua bờ bắc trông gió con chim nhạn chốn non đoài hò là hò rước linh.
Nam phương ngục quan
Văn triệu văn triệu nguyện
Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh
Cẩn thỉnh nam phương xích đế bính đinh hỏa hỏa,hỏa xa địa ngục, ngục chủ thần quân,hiệp dự nam phương giải minh quân, lai giáng nam phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ, nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn, xuất ly khổ thú, hiện tồn trai quyến thân cung tráng kiện mạng vị bình an chánh tín tam bảo ngưỡng mộ Phật pháp, sanh sanh dự phật vi quyến thuộc thế thế bồ đề kết thiện duyên, nhất tâm cầu nguyện huyết sảo tảo thương sa lạc bất tường vong biên thất ký thất tích mộ phần ly hương biệt quán đẳng chư hương linh liệt vị tịnh quá cố nam nữ hương linh an thái vong giả siêu snah lạc quốc.
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẫm, ngạn choác nại bà phạ bà phạ, tế đế rị đế rị hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố,
Sở hữu chư thú, địa ngục chi môn, tùy thử ấn chú.
Hoát nhiên tử khai (3 lần)
Địa tạng đại bồ tát tích trượng chấn u quan
Hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng đông phương.
Án già ra đế da tóa ha (3 lần)
Tây phương ngục quan
Văn triệu văn triệu nguyện
Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh
Cẩn thỉnh tây phương bạch đế canh tân kim kim đao sơn địa ngục, ngục chủ thần quân, hiệp dự tây phương giải minh quân, lai giáng tây phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ,nhơn quỳ thù độ, nhất thiết oan hồn, xuất ly khổ thú, hiện tồn trai quyến thân cung trang kiện mạng vị bình an chánh tín tam bảo ngưỡng mộ Phật pháp, sanh sanh dự Phật vi quyến thuộc thế thế bồ đề kết thiện duyên, nhất tâm cầu nguyện huyết sảo tảo thương sa lạc bất tường vong biên thất ký thất tích mộ phần ly hương biệt quán đẳng chư hương linh liệt vị tịnh quá cố nam nữ hương linh an thái vong giả siêu sanh lạc quốc.
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẫm, ngạn choác nại bà phạ bà phạ, tế đế rị đế rị hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố,
Sở hữu chư thú, địa ngục chi môn, tùy thử ấn chú.
Hoát nhiên tử khai (3 lần)
Địa tạng đại bồ tát tích trượng chấn u quan
Hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng tây phương.
Án già ra đế da tóa ha (3 lần)
Bắc phương ngục quan
Văn triệu văn triệu nguyện
Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh
Cẩn thỉnh bắc phương hắc đế nhâm quý thủy thủy, hàn băng địa ngục, ngục chủ thần quân,bạch đế canh tân kim kim đao sơn địa ngục, hiệp dự bắc phương giải minh quân, lai giáng bắc phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ,nhơn quỳ thù độ, nhất thiết oan hồn, xuất ly khổ thú, hiện tồn trai quyến thân cung trang kiện mạng vị bình an chánh tín tam bảo ngưỡng mộ Phật pháp, sanh sanh dự Phật vi quyến thuộc thế thế bồ đề kết thiện duyên, nhất tâm cầu nguyện huyết sảo tảo thương sa lạc bất tường vong biên thất ký thất tích mộ phần ly hương biệt quán đẳng chư hương linh liệt vị tịnh quá cố nam nữ hương linh an thái vong giả siêu sanh lạc quốc.
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẫm, ngạn choác nại bà phạ bà phạ, tế đế rị đế rị hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố,
Sở hữu chư thú, địa ngục chi môn, tùy thử ấn chú.
Hoát nhiên tử khai (3 lần)
Địa tạng đại bồ tát tích trượng chấn u quan
Hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng bắc phương.
Án già ra đế da tóa ha (3 lần)
Trung phương ngục quan
Văn triệu văn triệu nguyện
Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh
Cẩn thỉnh trung ương hoàng đế mậu kỷ thổ thổ, nê lê địa ngục chủ thần quân, hiệp dự trung ương giải minh quân, lai giáng trung ương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ, nhơn quỷ thù độ, nhất thiết oan hồn, xuất ly khổ thú, hiện tồn trai quyến thân cung trang kiện mạng vị bình an chánh tín tam bảo ngưỡng mộ Phật pháp, sanh sanh dự Phật vi quyến thuộc thế thế bồ đề kết thiện duyên, nhất tâm cầu nguyện huyết sảo tảo thương sa lạc bất tường vong biên thất ký thất tích mộ phần ly hương biệt quán đẳng chư hương linh liệt vị tịnh quá cố nam nữ hương linh an thái vong giả siêu sanh lạc quốc.
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẫm, ngạn choác nại bà phạ bà phạ, tế đế rị đế rị hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố,
Sở hữu chư thú, địa ngục chi môn, tùy thử ấn chú.
Hoát nhiên tử khai (3 lần)
Địa tạng đại bồ tát tích trượng chấn u quan
Hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng trung ương.
Án già ra đế da tóa ha (3 lần)
Lễ tứ bái:
Nhất niệm siêu kỳ khổ
Tam tâm mặc vấn vi
Ngưỡng lai đại chúng
Từ bi trợ niệm tiếp dẫn
Chư hương linh quá âm dương kiều.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật
Than:
Phù kiều giả tinh hà triền độ
Phân giả cung thần kiều đoạn âm dương
Tiễn phân nhân quỷ oan khiên giải thích
Phước lộc điền canh
Đại chúng đông âm cử dương tuyên tán.
Nhất tánh bản hư vô hư vô diệt cương danh
Bất sanh diệt bất diệt tự tánh bổn như như.
Tụng:
Án xì lâm kim tra kim tra
Sắc km tra, ngô kim vị thử giả kim tra
Chung bất vị giải kiết kim tra
Án cường trung cường kiết trung kiết
Ba la hội vị giả thù lợi
Nhất thiết oan gia ly ngã thân
Ma ha bát nhã ba la mật.
Tán:
Giải kết giải kết giải oan kết
Giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
Oan gia trái chủ tận tiêu vong
Nhất thiết oan hồn giai giải kết
Giải oan kết bồ tát (3 lần)
Thanh thanh ch thủy
Nhật nguyệt hoa khai
Cung tằng bắc đẩu
Nội ẩm tam tai
Thần thủy quán sái
Tẩy địch trần ai
Họa khí phước lai
Càn nguyên bất tranh lợi tranh
Tà thần bất cảm chánh
Chư hương tại Phật tiền chí thành đảnh lễ tam bái.
Hương linh quy y Phật
Hương linh quy y Pháp
Hương linh quy y Tăng
Hương linh quy y Phật lưỡng túc tôn
Hương linh quy y Pháp ly dục tôn
Hương linh quy y Tăng chúng trung tôn
Hương linh quy y Phật bất đọa địa ngục
Hương linh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ
Hương linh quy y Tăng bất đọa bàng sanh
Hương linh quy y Phật cảnh
Hương linh quy y Pháp cảnh
Hương linh quy y Tăng cảnh
Hương linh sở tạo chư vọng nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ ý chí sở sanh
Nhất thiết hương linh giai sám hối.
Nam mô 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sám hối

Tâm tha thiết bao lần xin sám hối

Mà kiêu căng tật đố vẫn không ngừng

Đức Phật ơi!Ngài cứu độ xót thương

Cho con trẻ chẳng rơi vào hố lửa

Trước Tam Bảo từ nay con xin hứa

Những lỗi xưa xin nguyện bỏ từ đây

Tham,sân,si nuôi dưỡng đã bao ngày

Nay nhất định ra tay trừ dẹp sạch.

(Thích Nữ Châu phương)

" Tôi không buồn, không khóc, cũng không suy nghĩ quá nhiều...Nhưng tôi cần có thêm nhiều hơn một khoảng im lặng để tôi suy ngẫm về chính mình, về mọi người xung quanh...và về cuộc đời."

Khách sang sông nhưng lòng sao vướng bận!
Miệng mĩm cười, chân vẫn cứ bâng khuâng!
bước ra đi hay quay đầu chạy lại?
Đâu bên sông, vang vọng tiếng nhân sầu!!!Lang thang làm khách phong trần mãi.
Ngày hết quê xa, vạn dặm trường .
(T.T .Tông)Viễn Du

Pha loãng chút tình trong nắng sớm

Đôi dòng ly biệt khách sang sông.